Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

[__] adresinde mukim [__] (“Şirket”) olarak, veri sorumlusu olduğumuz https://wearethewalkers.com/ (“Site”) internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve sunduğu hizmetlerden yararlandığınızda elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda yer alan genel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

 • Doğum tarihi dahil kimlik verileriniz,
 • Konum bilginiz dahil lokasyon verileriniz,
 • IP adres bilgileriniz, internet sitesi ziyaret, geçirilen süre ve hareket bilgileriniz dahil işlem güvenliği verileriniz.

3. İşleme Amaçları

Şirketimize ilettiğiniz söz konusu kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işlenecektir:

 • Kullanıcıların internet sitesini gezebilmesi ve sitenin özelliklerini kullanabilmesi;
 • Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıklarını anlayabilmek;
 • İnternet sitesine erişilmesine izin verilen konumun dışında bulunan kişilerin erişimini engelleyebilmek;
 • Hukuki yükümlülükler gereği yasal satın alma yaşından küçüklerin internet sitesine erişimini engelleyebilmek;
 • Tanıtım, pazarlama ve reklam faaliyetlerini gerçekleştirilmek ve bu reklamların etkinliğini ölçebilmek.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca, Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde açıklanan amaçlarla, yurt içinde ve yurt dışında bulunan hosting (barındırma) hizmeti alınan firmalara, iş ortaklarına, hukuken yetkili kişilere ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, doğrudan tarafınızca sağlanan bilgilerden, otomatik olmayan yollarla ve internet sitesi aracılığıyla otomatik olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilecektir:

 • Kanun madde 5/1’de belirtilen, kişilerden açık rıza alınması.
 • Kanun madde 5/2(ç)’te belirtilen hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için zorunlu olması.
  – Örneğin, talep edilmesi halinde kişisel verilerinizin yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması.
  – Örneğin, internet sitesine erişmemesi gereken kişilerin erişimlerini engellemek amacıyla doğum tarihi ve konum bilgilerinizin işlenmesi.
 • Kanun madde 5/2(c)’de belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması.
  – Örneğin, internet sitesindeki hizmetlerden yararlanılması.
 • Kanun madde 5/2(f)’de belirtilen meşru menfaat için zorunlu olması.
  – Örneğin, sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmek amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesi.

6. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, internet sitemizden veya info@wearethewalkers.com adresinden iletebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yanıtlanacaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilecektir.